Objednávky

Preklad si môžete objednať telefonicky, osobne alebo e-mailom.

Objednávka by mala obsahovať Vaše fakturačné údaje (názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ/IČ DPH, meno objednávajúceho), približný objem alebo popis služby a termín dodania.

 Listinu určenú na úradný preklad doručte ako:

 -originál - najmä ak ide o listinu s obmedzenou platnosťou (napr. potvrdenie o návšteve školy, výpis z registra trestov) alebo vydanú na konkrétny účel (napr. potvrdenie o zdravotnom stave)

alebo

-notárom overenú kópiu - ak si originál musíte alebo chcete ponechať (napr. maturitné vysvedčenie, živnostenský list) a to v takom počte, koľko vyhotovení prekladu potrebujete

 alebo

 -obyčajnú kópiu - ak to príjemca akceptuje

 DORUČENIE OBJEDNÁVKY

-          osobne (po predchádzajúcom dohovore)

-          e-mailom

-          poštou (Mgr. Mária Triznová Fogašová, Vitališovce 902, 031 04 Liptovský Mikuláš)

Objednávky: denne 9.00 - 18.00 hod.

osobné stretnutie po telefonickej dohode.