FAQ

Kto je úradný prekladateľ?
Čo si mám predstaviť pod pojmom úradní preklad?
Ako vyzerá úradný preklad?
Čo je prekladateľská doložka?
Kto vyžaduje úradný preklad?
Čo je to tarifná odmena?
Ako zistím, koľko má dokument normostrán?
Čo sú to nástroje CAT?
Čo je to konzekutívne a simultánne tlmočenie?
Zachovávam dôvernosť informácií?

Čo sú to nástroje CAT?

Nástroje počítačom podporovaného prekladu (computer aided translation - CAT) slúžia v podstate na to, aby upozornili prekladateľa na vety, alebo časti viet ktoré už v minulosti prekladal a pripomenuli mu, ako ich preložil. Funguje to takto: Softvér si ukladá všetky vety ktoré prekladateľ preložil do tzv. prekladovej pamäte (TM - translation memory). Keď prekladateľ pri preklade narazí na vetu zhodnú alebo podobnú vete, ktorú už v minulosti prekladal, softvér mu ponúkne preklad danej vety uložený v prekladovej pamäti, s vyznačením prípadných rozdielov. Prekladateľ môže vetu skontrolovať, upraviť a použiť podľa potreby. CAT nástroje sa s výhodou používajú hlavne pri technických a právnych textoch, kde sa časti textu opakujú. Program overuje nie len 100% zhodu (full match), ale aj čiastočnú zhodu (fuzzy match). Čo z toho má zákazník: Zaručená vysoká konzistentnosť prekladu a jednotnosť použitej terminológie aj s časovým odstupom (medzi prekladmi) Nižšia konečná cena pre zákazníka. Možnosť dohodnúť zľavu na opakujúce sa segmenty. Možnosť vytvoriť dvojjazyčné dokumenty, v ktorých je okrem prekladu možno zobraziť/schovať aj pôvodný text. Možnosť dodania prekladu spolu s prekladovými pamäťami využiteľných pri iných prekladoch. CAT nástroje neslúžia na strojový preklad textu. Program nenahrádza prekladateľa, len si pamätá výsledky jeho práce. Ak by prekladateľ chybne preložil vetu, bude program chybu opakovať, až dokiaľ ju prekladateľ neopraví.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte mi prosím e-mail.