FAQ

Kto je úradný prekladateľ?
Čo si mám predstaviť pod pojmom úradný preklad?
Ako vyzerá úradný preklad?
Čo je prekladateľská doložka?
Kto vyžaduje úradný preklad?
Čo je to tarifná odmena?
Ako zistím, koľko má dokument normostrán?
Čo sú to nástroje CAT?
Čo je to konzekutívne a simultánne tlmočenie?
Zachovávam dôvernosť informácií?

Čo si mám predstaviť pod pojmom úradný preklad?

Úradný preklad, alebo taktiež súdne overený preklad, preklad overený súdnym prekladateľom alebo iba overený preklad pozostáva z dokumentu (originál, alebo notársky overená kópia) vo východiskovom jazyku a jeho prekladu do cieľového jazyka. Celý dokument je zviazaný dohromady a opatrený okrúhlou pečiatkou a doložkou súdneho prekladateľa, ktorý svojím podpisom a pečiatkou potvrdzuje, že preklad súhlasí s textom priloženej listiny. (Takže je vždy v papierovej podobe, nikdy nie v elektronickej.)

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte mi prosím e-mail.