FAQ

Kto je úradný prekladateľ?
Čo si mám predstaviť pod pojmom úradní preklad?
Ako vyzerá úradný preklad?
Čo je prekladateľská doložka?
Kto vyžaduje úradný preklad?
Čo je to tarifná odmena?
Ako zistím, koľko má dokument normostrán?
Čo sú to nástroje CAT?
Čo je to konzekutívne a simultánne tlmočenie?
Zachovávam dôvernosť informácií?

Zachovávam dôvernosť informácií?

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom . Túto povinnosť ukladá zákon 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samozrejme, zachovávam mlčanlivosť aj v prípade neúradných prekladov a v prípade tlmočenia.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte mi prosím e-mail.